top of page
באך

פרחי באך

זרימת העוצמה הנפשית שלנו ללא חסימות היא המפתח לבריאות איתנה"- ד"ר אדוארד באך"

על פי באך – מחלה = גיבוש וביטוי של מצב רגשי, תמציות הפרחים משנות את הרגש והופכות את

המחלה, הן מציפות את גופנו בתנודות היפות של הטבע שבנוכחותו מתמוססות המחלות, בדומה

.לשלג הנמס בשמש

התפיסה של באך מתבססת על טיפול בפן הרגשי ולא הפיזי (אלא באופן עקיף), לתפיסתו - לעולם לא

ניתן לרפא מחלה בעזרת השיטות החומרניות הקיימות משום שהמחלה אינה חומרנית - הגוף הוא כלי

.המכיל את העוצמה הנפשית שלנו שהיא השולטת והיא העיקר ובה צריך לטפל

:סיבות להיווצרות המחלה על פי באך

.חוסר מודעות והרמוניה – ניתוק בין נפש לשכל -

.התנהגות אכזרית או מוטעית של האדם אל סביבתו -

.פרחי באך מונים כ-38 צמחים המחולקים לשבע קטגוריות

תפיסת הטיפול בפרחים הינה – "אני במרכז ויש לי מידה אופטימלית מכל הרגשות הסובבים אותי הווה אומר – במרחק שווה מכל הפרחים (הרגשות). הזרימה הטובה ביותר היא ללא חסימות לעבר

המטרות שלנו". הפרחים בטיפול נכון מחזירים אותנו למרכז המעגל במרחק שווה מכל רגש המאזן

.אותנו נפשית ובעקבות כן גם פיזית

bottom of page